MiastoStoleczne.pl

Zasiedzenie nieruchomości – co warto wiedzieć?

Zasiedzenie nieruchomości ma miejsce w sytuacji, kiedy użytkujący nieruchomość, niebędący jej właścicielem w świetle prawa, zachowuje się jak jej pełnoprawny właściciel (posiadanie samoistne). Rozumie się przez to zazwyczaj gospodarowanie na niej, wykonywanie remontów, grodzenia, opłacanie podatków i rachunków. Wyliczenie to należy traktować jedynie jako przykładowe, bowiem warunki do zasiedzenia nieruchomości mogą być spełniona np. także wówczas, gdy samoistny posiadacz nieruchomości odda ją komuś do korzystania, zachowując jednocześnie swoista kontrolę nad nieruchomością (np. wynajmie ją komuś lub wydzierżawi). Taka osoba, która korzysta z nieruchomości za zgodą kogoś innego, np. właściciela lub posiadacza samoistnego nazywana jest posiadaczem zależnym. Aby można było mówić o zasiedzeniu, stan rzeczy polegający na samoistnym posiadaniu musi trwać co do zasady przez 30 lat, w wyjątkowych zaś przypadkach 20 lat. Po upływie tego okresu, samoistny posiadacz nabywa własność nieruchomości z mocy prawa, co wymaga stwierdzenia przez sąd w postanowieniu w przedmiocie zasiedzenia.

Zasiedzenie w dobrej i złej wierze

Wyróżniamy dwie formy zasiedzenia – w dobrej i złej wierze. Zasiedzenie w dobrej wierze ma miejsce, jeśli władający nieruchomością używał jej przez okres 20 lat i miał podstawy sądzić, że jest właścicielem, pomimo, że nim nie był (np. na podstawie aktu notarialnego, który został następnie unieważniony).

Zasiedzenie w złej wierze następuje natomiast, gdy władający nieruchomością miał lub powinien mieć świadomość, że właścicielem nie jest i w tym przypadku do zasiedzenia wymagany jest okres 30 lat samoistnego posiadania.

Należy zwrócić uwagę, że istnieją sytuacje, w których wymagany do zasiedzenia okres ulega zawieszeniu lub może być kontynuowany przez inną osobę. Warto skorzystać z pomocy kancelarii radców prawnych, aby uniknąć wszelkich wątpliwości.

Stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości

Zasiedzenie nieruchomości występuje samoczynnie po upływie okresu 20 lub 30 lat w zależności od rodzaju zasiedzenia. Aby uzyskać prawne potwierdzenie nabycia nieruchomości przez zasiedzenie oraz ujawnić nabyte przez siebie prawo własności w księdze wieczystej, konieczne jest uzyskanie postanowienia sądu w sprawie o zasiedzenie nieruchomości. Stosowny wniosek należy złożyć w sądzie rejonowym właściwym dla położenia nieruchomości. Do wniosku należy dołączyć wszelkie dowody świadczące o samoistnym posiadaniu nieruchomości, wypis i wyrys z rejestru gruntów oraz wskazać dwóch, trzech świadków, najlepiej spośród sąsiadów zasiadywanej nieruchomości, którzy mogą potwierdzić przed sądem okoliczności dotyczące jej posiadania.

Opłata za złożenie wniosku o stwierdzenie zasiedzenia została określona w Ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych i wynosi 2.000 złotych. Jeśli nie jesteśmy w stanie ustalić i wskazać we wniosku prawowitego żyjącego właściciela nieruchomości lub sąd poweźmie wątpliwości, czy zostały wskazane wszystkie osoby, którym może przysługiwać tytuł własności nieruchomości, wówczas sąd będzie zmuszony do zarządzenia ogłoszenia o toczącym się postępowaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz w prasie o zasięgu ogólnopolskim. Jeśli w ciągu trzech miesięcy od publikacji ogłoszenia nie zgłosi się nikt, kto byłby w stanie wykazać swój interes prawny w uczestniczeniu w sprawie, sąd będzie mógł kontynuować postępowanie i w razie ustalenia, że zostały ku temu spełnione przesłanki, zakończyć je wydaniem postanowienia o nabyciu własności przez zasiedzenie.

Zasiedzenie znane jest w prawie już od starożytności. Na przestrzeni lat zmieniały się przesłanki, które uprawniały do nabycia tą drogą własności lub innych praw rzeczowych. Jeśli przygotowujesz się do wystąpienia z wnioskiem o stwierdzenie zasiedzenia, zgłoś się do kancelarii radców prawnych. Specjalista pomoże Ci przygotować wniosek i pomoże dopełnić wszystkie formalności związane z postępowaniem sądowym.

źródło: radcowie-prawni.waw.pl – radca prawny Warszawa

You might also like