MiastoStoleczne.pl

Odwadnianie tuneli, mostów i dróg – dlaczego jest istotne?

Odwadnianie tuneli, mostów i dróg w istotny sposób wpływa na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Dlatego też tak ważne jest zadbanie o prawidłowe funkcjonowanie systemów odwadniających. W jaki sposób przebiega odwadnianie tuneli i sieci podziemnych? O tym w poniższym artykule.

Jakie funkcje pełni system odwadniania?

Prawidłowo funkcjonujący system odwadniania ma za zadanie obniżenie poziomu gromadzącej się wody i odprowadzenie jej w możliwe jak największym stopniu. Nawierzchnie polskich dróg są narażone na okresowe nasiąkanie wodą, zamrażanie i odmrażanie. To wiąże się z występowaniem wysadzin na drogach, zawilgoceniem poboczy, powstawanie osuwisk. W związku z tym prawidłowo funkcjonujący system odwadniani odgrywa niezwykle ważną rolę dla bezpieczeństwa komunikacyjnego. Odwadnianie tuneli i sieci podziemnych odbywa się za pomocą wyspecjalizowanych urządzeń.

Elementy odwadniające

Do najbardziej popularnych elementów odwadniających drogi, mosty i tunele zalicza się rowy, ścieki oraz koryta odwodnień liniowych. Ich zaletą jest bardzo prosta konstrukcja, która umożliwia sprawne i szybkie przeprowadzenie kontroli stanu technicznego oraz wykonanie drobnych prac naprawczych. Zajmują jednak sporą powierzchnię terenu. W przypadku odwadniania dróg wyróżnia się drenaż płytki i głęboki. Ten pierwszy charakteryzuje się tym, że przewody drenarskie są wbudowane w warstwę mrozoochronną podłoża. Drenaż głęboki polega na montażu przewodów drenarskich poniżej granicy zamarzania gruntu. Jeśli urządzenia służące do odwadniania powierzchniowego nie wystarczają, wykonuje się kanalizację deszczową. Odwadnianie sieci podziemnych z gromadzącej się wody deszczowej, roztopionego śniegu i gradu odbywa się za pośrednictwem wpustów ulicznych do przeznaczonego specjalnie do tego celu odbiornika.

Systemy odwadniające tunele, przejścia podziemne i przepusty

Do odwadniania tego typu konstrukcji stosuje się systemy odwodnień powierzchniowych, których zadanie polega na przejęciu i odprowadzeniu jak największej ilości wód opadowych. Odwadnianie tuneli zawsze należy rozpocząć od uporządkowania terenu do nich przylegającego, aby stworzyć odpowiednie warunki spływu wody bezpośrednio w kierunku urządzeń odwadniających. Kolejnym etapem jest wykonanie liniowego systemu odwodnienia poprzecznie do kierunku wjazdu do tunelu, czy też wyjścia z przejścia podziemnego. Na końcu prac należy zamontować odbiornik wód opadowych. Do odwadniania tuneli i przejść podziemnych stosuje się również systemu odwodnień wgłębnych, których rolą jest obniżenie poziomu wód gruntowych. W tym celu stosuje się m.in. sączki, które są instalowane w korpusie konstrukcji tunelu i tworzą system drenaży poprzecznych. W przypadku płytkich tuneli i przejść podziemnych stosuje się inne rozwiązania. Zastosowanie ma drenaż systematyczny, który nie tylko obniża poziom wody gruntowej w obrębie konstrukcji, ale również reguluje oddziaływanie wód na budowlę. Głębokie tunele odwadnia się natomiast za pomocą zewnętrznych konstrukcji poprzez wbudowanie galerii zbiorczych wód podziemnych i podłączenie do nich zbieraczy. Odwadnianie odbywa się za pomocą systemu grawitacyjnego lub pompowego.

Prawidłowe odwadnianie sieci podziemnych zmniejsza ryzyko podtopień, powodzi, przyczynia się do zachowania infrastruktury drogowej w należytym stanie. Zagrożenia związane z nieprawidłowym odwadnianiem zwiększają ryzyko wystąpienia kolizji drogowych, dlatego tak ważna jest prawidłowa instalacja oraz systematyczny monitoring stanu technicznego systemów odwadniających.

źródło: hgs.waw.pl – operaty wodne Warszawa

You might also like