MiastoStoleczne.pl

Podstawowe zasady rachunkowości. Jakościowa księgowość zewnętrzna dla firm

Aby zapewnić kompletność i terminowość przetwarzanych informacji rachunkowych, powstał zbiór zasad, procedur i reguł optymalizujących pracę księgowych. Część z tych zasad reguluje ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku. Pozostałe zostały stworzone w procesie kilkusetletniej praktyki. Pomagają one księgowym w rzetelnym spełnianiu swoich obowiązków.

Powszechnie funkcjonujące zasady rachunkowości

Podstawowe (nadrzędne) zasady rachunkowości dotyczą prowadzenia ksiąg rachunkowych, sporządzania sprawozdań finansowych, oraz wszystkich innych aspektów, które są związane z metodologią rachunkowości.

  • Zasada istotności – zgodnie z tą zasadą podmiot gospodarczy ma w swojej ewidencji ujmować wszystkie istotne zdarzenia, które mają wpływ na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa, aby prezentować rzetelny obraz organizacji.
  • Zasada współmierności kosztów i przychodów – oznacza, że na wynik danego okresu rozliczeniowego wpływają nie wszystkie poniesione koszty w tym okresie, lecz tylko te, które przyczyniły się do powstania przychodów.
  • Zasada memoriału – oznacza, że w wyniku finansowym wykazuje się daną operację niezależnie od tego, czy nastąpił wpływ do czy wydanie środków pieniężnych z kasy.
  • Zasada ciągłości – polega na stosowaniu w kolejnych latach przyjętego sposobu postępowania, aby zapewnić porównywalność kolejnych okresów sprawozdawczych.
  • Zasada ostrożnej wyceny – wymaga, aby nie ujmować majątku i przychodów w kwotach zawyżonych, oraz kosztów i zobowiązań w kwotach zaniżonych. Ma to na celu uzyskanie rzetelnego obrazu sytuacji finansowej firmy poprzez ograniczenie dowolnej wyceny aktywów i pasywów.
  • Zasada wyższości treści nad formą – polega na możliwości stosowania w ramach przyjętych zasad rachunkowości uproszczeń, ale tylko w sytuacjach, w których nie ma to wpływu na pomiar zdarzeń gospodarczych. Działania, które poprzez uproszczenie spowodowałoby zaciemnienie rzeczywistego obrazu sytuacji finansowej firmy, są niedozwolone.
  • Zasada kontynuacji działalności – oznacza, że przyjmuje się założenie, iż w najbliższej przyszłości jednostka będzie prowadziła działalność gospodarczą, nie zamierza jej zaprzestać ani nie będzie dążyć do jej likwidacji.
  • Zasada niekompensowania – wskazuje, że nie należy kompensować (łączyć) z sobą wartości różnych co do rodzaju aktywów i pasywów, przychodów i kosztów z nimi związanych, oraz zysków i strat nadzwyczajnych.
  • Zasada rzetelnego i prawdziwego obrazu – mówi o tym, że stan aktywów i pasywów ma odzwierciedlać rzeczywiste operacje dokonane przez jednostkę.

Celowość stosowania zasad

Celem ustanowienia podstawowych zasad rachunkowości jest stworzenie wiernego i rzetelnego obrazu przedsiębiorstwa. Księgowość przedsiębiorstwa prowadzona prawidłowo na podstawie zasad nadrzędnych powinna dostarczać kierownictwu przedsiębiorstwa niezbędnych danych liczbowych umożliwiających kontrolę firmy w kwestiach takich jak prawidłowość rozliczeń finansowych z kontrahentami, Urzędem Skarbowym i ZUS, wykonanie planowanych zadań, aktualna i prognozowana sytuacja finansowa firmy.

Założenie firmy to dopiero początek przygody. Prowadzenie dokumentacji księgowej i stosowanie się do wszystkich zasad księgowości może przerosnąć początkującego przedsiębiorcę. Z pomocą przychodzą firmy oferujące księgowość dla firm. Jeszcze przed rozpoczęciem działalności księgowy wskaże najkorzystniejsze rozwiązania i doradzi, jaka forma opodatkowania jest najkorzystniejsza. W trakcie prowadzenia działalności gospodarczej przejmie wszystkie obowiązki wynikające z prowadzenia rachunków oraz rozliczeń z urzędami, kontrahentami i instytucjami. Obsługa księgowa dla firm jest dobrym rozwiązaniem, ponieważ gwarantuje ona zabezpieczenie interesów firmy oraz poprawność prowadzonych w oparciu o podstawowe zasady rachunkowości rozliczeń i sprawozdań.

źródło: mddp-outsourcing.pl – biuro rachunkowe Katowice

You might also like